Responsible Business Alliance

นโยบายหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับชอบ (RBA)

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นในการปฎิบัติตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณอันประกอบด้วย ด้านแรงงาน, สุขภาพและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, จริยธรรม และระบบการจัดการ

ก. แรงงาน

บริษัทฯ ให้คำมั่นในการรักษาสิทธิมนุษยชนของแรงงานและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพตามที่ได้ทำความเข้าใจในระดับสากล โดยประยุกต์ใช้แรงงานทุกประเภท ทั้งแรงงานชั่วคราว แรงงานต่างด้าว แรงงานนักเรียน แรงงานสัญญาจ้างโดยตรงและแรงงานประเภทอื่น ตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในภาคผนาคเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดเตรียม หลักจรรยาบรรณนี้ มีดังนี้ :

 1. เสรีภาพในการเลือกงาน การทำงานต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ ผูกมัดการใช้แรงงานตลอดจนการค้ามนุษย์และ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากแรงงาน
 2. แรงงานเยาวชนไม่มีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โครงการฝึกงานเพื่อการเรียนรู้ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. ชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้ชั่วโมงการทำงานไม่ควรมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงงานล่วงเวลา เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แรงงานต้องได้รับอนุญาตให้มีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์
 4. ค่าจ้างและสวัสดิการ ต้องเป็นไปตามหรือมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น และไม่มีการหักค่าแรงเพื่อเป็นมาตรฐานการลงโทษทางวินัยในแต่ละรอบของการจ่ายค่าแรง แรงงานต้องได้รับแจ้งรายการค่าจ้างภายในเวลาอันสมควรและสามารถเข้าใจง่าย
 5. การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ไม่มีการปฎิบัติโดยใช้ความรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศการข่มเหงทางเพศ การลงโทษรุนแรง การขู่เข็ญทางจิตใจหรือร่างกายหรือการละเมิดด้วยวาจา
 6. การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลือกปฎิบัติอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออกไม่เพศสภาวะ เผ่าพันธ์หรือถิ่นกำเนิด ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ฝ่าย การเมือง สมาชิกสหภาพ สถานะทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือสถานะการสมรส แรงงานต้องมีสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจตามเหตุผลอันควร
 7. เสรีภาพในการสมาคม ต้องเคารพสิทธิของแรงงานทุกคนที่รวมตัวอย่างเสรีด้วยความสมัครใจ แรงงานและ/หรือผู้แทนต้องสามารถสื่อสารและแบ่งปันแนวคิดและความกังวลกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผย โดยปราศจากความกลัวการถูกเลือกปฎิบัติ การลงโทษ การข่มขู่ หรือการคุกคาม

ข. สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักว่านอกจากการลดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานแล้ว สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มคุณภาพและบริการของงานและแนวทางปฎิบัติขององค์กรแรงงานสากลด้านความปลอดภัยและสุขภาพวิชาชีพมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงดังนี้

 1. ความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายด้านความปลอดภัย ต้องได้รับการควบคุมและการจัดการที่เหมาะสมและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมต้องดำเนินขั้นตอนการทำงทำสตรีตั้งครรภ์/มารดาที่ให้นมบุตรออกจากสถานที่ทำงานอันตรายรวมถึงการจัดสถานที่อย่างเหมาะสม
 2. ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน สถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นต้องลดผลกระทบให้น้อยลงที่สุดโดยจัดทำเป็นแผนรับมือฉุกเฉิน มีเครื่องมือตรวจจับและดับเพลิงอย่างเหมาะสม มีทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอ เพื่อลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด
 3. การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน จัดทำระเบียบปฎิบัติและระบบต่างๆ เพื่อป้องกัน จัดการ ติดตามและรายงานผลเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมถึงมาตรการสอบสวน การตรวจสอบแก้ไข จำแนกและบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ในการให้การรักษาพยาบาลที่จำเป็น
 4. สุขอนามัยอุตสาหกรรม แรงงานที่มีโอกาสได้รับสารเคมี, สารชีวภาพและกายภาพ ต้องมีการประเมินและควบคุมทางด้านวิศวกรรมและการจัดการ เพื่อให้มีการได้รับสารเคมีในปริมาณไม่มากเกิน เมื่อไม่สามารถควบคุมอันตรายได้อย่างเพียงพอ โดยวิธีการดังกล่าวสุขภาพของแรงงานต้องได้รับการป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 5. งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ แรงงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากงานที่ใช้แรงงานทางกายภาพ รวมถึงการจัดการวัสดุโดยแรงงานคน การยกของหนักหรือยกของหนักเป็นประจำ การยืนเป็นเวลานาน ต้องได้รับการระบุ ประเมิน และควบคุม
 6. การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลและเครื่องจักรอื่นๆ ต้องได้รับการประเมินความปลอดภัย อันอาจก่อนให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บต่อแรงงาน ต้องมีเครื่องป้องกันทางกายภาพ เครื่องล็อค และต้องได้รับากรบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
 7. สุขอนามัย อาหารและที่อยู่อาศัย แรงงานต้องสามารถเข้าถึงห้องสุขาที่สะอาด น้ำดื่มสะอาด และการเตรียมการจัดเก็บอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หอพักแรงงานผู้เข้าร่วมหรือผู้แทนจะต้องดูแลรักษาให้สะอาดและปลอดภัย
 8. การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับแรงงานในภาษาที่แรงงานใช้หรือภาษาที่แรงงานเข้าใจก่อนเริ่มต้นการทำงาน ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะต้องติดประกาศไว้ในสถานประกอบกิจการที่แรงงานเข้าถึงได้ ต้องส่งเสริมแรงงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ค. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าระดับโลก ซึ่งจะต้องลดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและได้นำระบบ ISO 14001 มาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบระบบนิเวศสภาวะ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

 1. ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นทั้งหมดการอนุมัติ การขึ้นทะเบียนต้องได้รับการดำเนินการ เก็บรักษา และปรับปรุงให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนปฎิบัติตามข้อกำหนดในการรายงาน
 2. การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อย การระบายสารพิษ และผลิตของเสียให้น้อยลงที่สุด การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงน้ำและเชื้อเพลิงฟอสซิล แร่ธาตุ ด้วยวิธีการปรับปรุงการผลิต การบำรุงรักษา การใช้วัสดุทดแทน การอนุรักษ์การรีไซเคิล หรือวิธีการอื่นๆ
 3. วัตถุอันตราย มีการบ่งชี้สารเคมีและวัสดุอื่นใดที่ก่ออันตรายถ้ามีการปล่อยสู่สภาพแวดล้อมติดป้ายแสดง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องการจัดการ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการกำจัดทิ้ง
 4. ขยะ มูลฝอย ต้องใช้วิธีการอย่างเป็นระบบและรับผิดชอบในการระบุ จัดการ ลด หรือกำจัดหรือรีไซเคิลขยะมูลฝอย (ที่ไม่เป็นอันตราย)
 5. การปล่อยมลภาวะทางอากาศ สารระเหยที่เป็นสารอินทรีย์เคมี, ละออง, สารกัดกร่อน, สารอนุภาค สารเคมีที่ทำลายโอโซน และการเผาไหม้ที่เกิดจาการปฎิบัติงานออกสู่อากาศต้องได้รับการจำแนก ตรวจสอบเป็นประจำ ควบคุมและบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
 6. ข้อจำกัดด้านวัสดุ ยึดถือการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าเกี่ยวกับการห้ามหรือการจำกัดสารเฉพาะในสินค้าและการผลิตรวมถึงการติดฉลากระบุเกี่ยวกับการ รีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง
 7. การจัดการน้ำ ต้องดำเนินการโครงการจัดการน้ำ การจัดการบันทึก การตรวจติดตาม การใช้น้ำ การปล่อยน้ำ การควบคุมการปนเปื้อน การบำบัดน้ำเสียและระบบการกักเก็บน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับระเบียบ
 8. การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Scope 1 และ 2 ทั้งในระดับสถานประกอบการ/ องค์กรและหาวิธีที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำที่สุด

ง. จริยธรรม

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประสบความสำเร็จในตลาด บริษัทฯ และตัวแทนต้องยึดถือปฎิบัติ ตามมาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ยึดถือมาตรฐานความชื่อสัตย์ขั้นสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีนโยบายไม่ประนีประนอมต่อการทุจริตโดยสิ้นเชิง เพื่อป้องกันการตัดสินบนการคอรัปชัน การรีดไถและการฉ้อฉอในทุกรูปแบบ
 2. ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ต้องไม่สัญญา เสนอ มอบอำนาจ ให้หรือยอมรับสินบน หรือ วิธีอื่นใดที่ทำให้ที่จะทำให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ควร ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจไว้หรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมตลอดจนการเฝ้าตรวจติดตามและบังคับใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านคอรัปชั่น
 3. การเปิดเผยข้อมูล การเจรจาธุรกิจทั้งหมดต้องกระทำอย่างโปร่งใส และมีการอ้างอิงในเอกสารและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย วิธีปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะและผลประกอบการทางการเงินของผู้เข้าร่วม ต้องได้รับการเปิดเผยตามระเบียบและแนวปฎิบัติของอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ห้ามปลอมแปลงบันทึกข้อมูลหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีการปฎิบัติในห่วงโซ่ อุปทานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องได้รับการเคารพ กล่าวคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้จะต้องปฎิบัติในลักษณะที่ช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลของลูกค้าและผู้ส่งมอบต้องได้รับการปกป้อง
 5. การดำเนินธุรกิจ การโฆษณาและการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องรักษามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
 6. การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้ มีโครงการคุ้มครองความลับ ความเป็นนิรนาม และการป้องกันซัพพลายเออร์และลูกจ้างที่เป็นผู้ร้องเรียน เว้นแต่ละถูกห้ามโดยกฎหมาย มีวิธีการสื่อสารเพื่อให้สามารถแจ้งความกังวลของตนโดยปราศจากความกลัวจากการถูกตอบโต้
 7. การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ มีนโยบายที่สมเหตุในการหาแร่ธาตุ แทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทองคำ ที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครัดในการหาแหล่งที่มาและลำดับโซ่ ของการคุ้มครองแร่ธาตุเหล่านี้และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะที่มีให้แก่ลูกค้าร้องขอ
 8. ความเป็นส่วนตัว ให้คำมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผู้ที่ทำธุรกิจด้วยรวมถึงผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผู้บริโภค และพนักงานต้องปฎิบัติตามกฎหมายรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและระเบียบข้อกำหนดในกรณีที่ได้รวบรวมเก็บรักษา ประมวลผล ส่งต่อ และแบ่งปันข้อมูลบุคคล

จ. ระบบการจัดการ

บริษัทฯ จัดตั้งระบบการจัดการซึ่งมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี้ ระบบการจัดการต้องได้รับออกแบบขึ้นเพื่อ (ก) สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดของลูกค้า (ข) สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้ และ (ค) ระบุและบรรเทาความเสี่ยงจาการปฎิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับหลักจรรยาบรรณนี้ ระบบควรเอื้ออำนวยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. คำมั่นสัญญาของบริษัทฯ คำแถลงการนโยบายความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของบิษัทฯ เพื่อยืนยันถึงคำมั่นสัญญาในการปฎิบัติตนให้สอดคล้องและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยคณะผู้บริหารและติดประกาศเป็นภาษาท้องถิ่นภายในสถานประกอบการ
 2. สำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ต้องระบุบริหารอาวุโสและผู้แทนของบริษัทฯที่รับผิดชอบในการใช้ระบบการจัดการและโครงการที่เกี่ยวข้องมาปฎิบัติ ผู้บริหารอาวุโสทำการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็นประจำ
 3. ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า มีกระบวนการเพื่อระบุ เฝ้าพินิจและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าที่บังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้
 4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการเพื่อบ่งชี้ถึงวิธีปฎิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และวิธีปฎิบัติต่อแรงงานและความเสี่ยงด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท มีการพิจารณาระดับนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องสำหรับความเสี่ยงที่ระบุให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
 5. วัตถุประสงค์การปรับปรุง มีการกำนหดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฎิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อปรับปรุงผลการทำงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมรวมถึงการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมเป็นระยะๆ
 6. การฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการและแรงงานเพื่อบังคับใช้นโยบาย กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดที่บังคับใช้
 7. การสื่อสาร มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฎิบัติความคาดหมาย และผลการทำงานของผู้เข้าร่วมต่อแรงงาน ผู้ส่งมอบและลูกค้า
 8. ความคิดเห็นตอบกลับและการมีส่วนร่วมและการร้องทุกข์ของแรงงาน มีกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานและรับความคิดเห็นตอบกลับต่อวิธีปฏิบัติและสภาพการทำงานตามที่ครอบคลุมอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 9. การตรวจติดตามและการประเมิน ทำการประเมินผลตนเองเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนด เนื้อหาของหลักจรรยาบรรณและข้อกำหนดของลูกค้าตามสัญญาไว้ ซึ่งสัมพันธ์กับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 10. กระบวนการปฎิบัติการแก้ไข มีกระบวนการปฎิบัติการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที่ต่อความเสื่อมประสิทธิภาพซึ่งระบุได้จากการประเมินภายในหรือภายนอก การตรวจสอบ การสืบสวนและการทบทวน
 11. การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล มีการสร้างและรักษาเอกสารและบันทึกข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฎิบัติตามระเบียบและสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทฯ พร้อมทั้งการรักษาความลับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวตามความเหมาะสม
 12. ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ มีกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อกำหนดหลักจรรยบรรณให้ผู้ส่งมอบและเพื่อเฝ้าพินิจให้ผู้ส่งมอบ ปฎิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป