Move 1st Factory Wang-Noi to Hi-Tech, General Zone